Kansas Monitor 1962

Author Lastname: 
Author Firstname: